Pravne storitve

Vas pestijo neurejena lastninsko-pravna razmerja? Ali bi jih želeli urediti, pa ne veste kje začeti, hočete pa prihraniti pri dragocenem času, denarju in energiji? AgeoPRO vam na enem mestu nudi poleg GEODETSKIH storitev tudi celovite in profesionalne PRAVNE storitve. Naš cilj je v ustvarjanju strokovnih in kakovostnih pravnih REŠITEV, s katerimi boste v skladu s predpisi dosegli popolno realizacijo vaših želja, ciljev in pričakovanj.

“Sodelujemo s priznano in izkušeno ekipo pravnih in drugih strokovnjakov!”

Celostna izpeljava POSTOPKA UREJANJA ETAŽNE LASTNINE

V okviru ponudbe geodetskih storitev navedenih v ponudbi, Vam lahko V POSTOPKU UREJANJA ETAŽNE LASTNINE, uredimo tudi vse potrebne pravne storitve za uspešen vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Določanje lastninsko pravnih razmerij ob izdelavi elaborata in ob izdaji sklepa ni vključeno, saj nobena geodetska odlocba ali sklep nimata pravne moci za njihovo ureditev. Ureditev etažne lastnine in lastninsko pravnih razmerij povezanih z njo, je zato možno takrat, ko nam po opravljenem geodetskem delu storitve, GURS izda: pravnomočni Sklep o evidentiranju zemljišca pod stavbo in pravnomočni Sklep o vpisu stavbe v kataster stavb. Takrat nastopi PRAVNI del storitve, pri katerem se izdela Akt o oblikovanju etažne lastnine oz. Sporazum o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino. Po SPZ-ju in ZZK-1, ga morajo skleniti vsi solastniki nepremicnine, v kolikor želijo zadostiti zakonskim pogojem, da se njihovo solastništvo, izraženo v idealnih deležih na celotni stavbi, preoblikuje v etažno lastnino in uspešno vpiše v zemljiško knjigo.

“Stroški bodo veliko nižji, ce se združita geodetski in pravni postopek!”

Celostna izpeljava POSTOPKA SPORAZUMNE RAZDRUŽITVE SOLASTNINE

Ali morda tudi vi spadate med tiste lastnike, ki izvršujejo svojo lastninsko pravico nad nepremičnino v solastnini treh ali večih solastnikov? Pri solastnini na nepremičnini (zemljiška parcela) vsakemu solastniku pripada v obliki ulomka izražen idealni delež. Ste vedeli, da solastniški delež nepremičnine zaradi svoje pravne narave nima prometne vrednosti, ki bi se lahko uspešno in donosno realizirala na trgu nepremičnin. V kolikor je v Vašem interesu sprostitev premoženja, ki ga delež predstavlja, je potrebno razdeliti solastnino v naravi, kar npr. na primeru parcel pomeni, da se parcele pravno razdelijo tako, da vsak solastnik na posamezni parceli pridobi lastninsko pravico, do celote pod pogojem, da vrednost ustreza konkretnemu solastniškemu deležu. Za uspešno razdelitev solastnine in vpis novonastalih pravic v zemljiško knjigo je po SPZ-ju potrebna ustrezna listina – Pogodba o razdelitvi solastnine. Določanje lastninsko pravnih razmerij ob izdelavi elaborata in ob izdaji sklepa iz strani GURSA ni vključeno (geodetski del), saj nobena geodetska odločba ali sklep nimata pravne moči za njihovo ureditev. V okviru ponudbe navedenih geodetskih storitev, Vam lahko, v kolikor se boste odločili za razdelitev solastnine, ponudimo ureditev vseh potrebnih pravnih storitev, ki zadevajo Vaš primer (priprava darilne pogodbe). Sestavimo Vam Pogodbo o razdelitvi solastnine in pripravimo vsa ustrezna zemljiškoknjižna dovolila za uspešen vpis novonastalih pravic v zemljiško knjigo.

“Lastnina sama po sebi še ne pomeni bogastva. Samo z urejeno nepremičnino lahko lastnik učinkovito razpolaga, ohranja in povečuje uporabno vrednost, dosega ugodne davčne učinke in uživa pravno varnost!”

“V kakšnem stanju bi želeli vaše nepremičnine zapustiti vašim potomcem?”