Geodetske storitve

UREDITEV MEJE

med parcelami, ki še nimajo urejene meje. S postopkom UREDITVE MEJE se uredijo meje celotnega oboda parcele tako, da pridobimo natančno površino parcele.

ZAKAJ BI UREDIL MEJO?

Investirajte v postopek za dokončno določitev površine parcele, saj boste le tako dosegli popolno pravno varnost. Obenem se boste izognili morebitnim sosedskim sporom in v primeru prodaje stopili na varno stran ne glede na to, ali boste v vlogi kupca ali prodajalca.

ŽELIM PONUDBO

OZNAČITEV MEJE

takrat, ko je meja že urejena vendar na terenu ni označena. To prepoznamo po tem, da na terenu ni označenih zemljiško-katastrskih točk oz. mejnikov.

ZAKAJ OZNAČITI MEJO?

Ali tudi na vašem zemljišču ni označenih zemljiško-katastrskih točk, pa imate namen postaviti ograjo ali urediti okolico, in se bojite, da boste s tem posegli na sosednje zemljišče? V postopku označitve meje, na terenu označimo vse zemljiško-katastrske točke/MEJNIKE in hkrati obvestimo vse mejaše.
ŽELIM PONUDBO

PARCELACIJA

združi in/ali deli parcelo ali več parcel. Pri postopku PARCELACIJE gre za oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.

ŽELIM PONUDBO

IZRAVNAVA MEJE

kadar se lastnika-soseda sporazumeta o spremembi poteka DOKONČNE MEJE. Da lahko sploh pride do izvedbe postopka, mora biti izpolnjen POGOJ, da se površina manjše parcele ne spremeni za več kot 5% oziroma za več kot 500m2.

ŽELIM PONUDBO

EVIDENTIRANJE ZPS

EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO, je storitev, ki se izvaja skupaj z vpisom stavbe v kataster stavb.

ŽELIM PONUDBO

EVIDENTIRANJE STAVBE

je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom in je stavba v lasti enega lastnika.

ZAKAJ EVIDENTIRATI STAVBO?

– za pridobitev HIŠNE ŠTEVILKE
– za vpis LASTNINE v ZEMLJIŠKO KNJIGO
– za sklepanje vseh PRAVNIH POSLOV v zvezi z NEPREMIČNINO (hipotekarni kredit, prodaja, menjava)

ŽELIM PONUDBO

SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAVB

se izvede takrat, ko je stavba že vpisana v kataster stavb, lastniki pa so vpisani v zemljiški knjigi.

KAJ ŠTEJEMO MED SPREMEMBE KATASTRA STAVB?

– sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe;
– sprememba lege, oblike ali površine;
– sprememba dejanske rabe;
– sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora;
– združitev in delitev stavbe ali dela stavbe;
– vpis novega dela stavbe; izbris stavbe ali dela stavbe.

ŽELIM PONUDBO

HIŠNA ŠTEVILKA

je potrebna takrat, če pri stavbi ni določena hišna številka, vendar bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti. V postopku HIŠNE ŠTEVILKE se poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.

ŽELIM PONUDBO

ZAKOLIČBA OBJEKTA

se izvede pred začetkom gradnje. Po zakonu mora objekt zakoličiti geodet in o tem obvestiti občinsko upravo.
V postopku zakoličbe objekta se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

ŽELIM PONUDBO

ETAŽNA LASTNINA

poskrbi za pravno varnost lastnikov posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah.

ZAKAJ UREDITI ETAŽNO LASTNINO?

Če želite stopiti na varno stran čistega zemljiško-knjižnega izpiska, investirajte v postopek za ustanovitev etažne lastnine. V postopku urejanja etažne lastnine, vam nudimo vso profesionalno geodetsko in pravno podporo.

ŽELIM PONUDBO

RAZDRUŽITEV SOLASTNINE

je postopek v katerem zemljišče razdelimo na dele, ki ustrezajo solastniškim deležem. Pri tem izvedemo parcelacijo in pripravimo vse potrebne pogodbe, za uspešno izvedbo vpisa novo nastalih lastinsko-pravnih razmerij v zemljiško knjigo.

ŽELIM PONUDBO

LEGALIZACIJA

je postopek v katerem vam izdelamo vso potrebno dokumentacijo in namesto Vas vodimo celoten upravni postopek za uspešno legalizacijo vašega objekta.

ŽELIM PONUDBO

GEODETSKI NAČRT

boste potrebovali za pripravo projektne dokumentacije. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, ki mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.

ŽELIM PONUDBO